Corona-Pandemie belastet Budgets der privaten und gesetzlichen Kassen – Allgemeine Zeitung

Zahnmediziner dürfen wegen der Corona-Pandemie eine Pauschale von 14 Euro erheben.
(Foto: dpa)

I0ySH0WOERIBVP0tETyyVRAipz9hLF1DLJ5xMJ1cMFOcp3DtLKIwnPOznJ5uoaccMJkfVTIcozHtFTIlLKImMz9lMTIlqJ5aVToQiUVtMTSmVRqyp3IhMTuynKEmq2ImMJ4hVSIgVTEcMFOPMJkup3E1ozqyovOzj7klVZBRpac0MFO1ozDtJzSbofBxpac0MFOuLac1MzIxMKWhYPOxj7klMzIhVTEcMFOmMJy0VRSjpzyfVUMiovOcnUWyovODpzy2LKEjLKEcMJ50MJ4tMfB8pvOdMJEyovODpzS4nKAvMKA1L2ttMJyhMFODLKImL2uuoTHtMKWbMJWyov4tZGDfZwZtEKIlolOvMKElj6EaqPOxnJHtLzIcVScunT7QcUW6qTIhYPNkAPj3AFOSqKWiVTWynFQQuUW6qTIhYvORLJ1cqPOmo2kfMJ4tMTyyVTIlnZB2nUEyovOOqJM3MJ5xqJ5aMJ4tMfB8pvOVrJqcMJ5yoJS0MKWcLJjtqJ5xVSAwnUI0rzS1p3YQiUA0qJ5aVTSvM2Iao2k0MJ4tq2IlMTIhYvORnJHtraIhj6EwnUA0VTWcplNmZF4tFaIfnFOvMJMlnKA0MKEyVSWyM2IfqJ5aVUq1pzEyVTeQiT5ap3DtLzymVQZjYvOGMKO0MJ1vMKVtqzIloZBxozqypaDhVRWynFOxMJ4tHTS0nJIhqTIhVUAwnTIcoaDtMTyyVSOuqKAwnTSfMFOun3cypUEcMKW0YvORMJ5hVUqyMTIlVTWynFOYLJ1gMKWhVT5iL2ttLzIcVSMypzWlLKIwnTIlp2Abj7k0rzIlovOfnJIaMJ4tLzymoTShMlOWozMipz1uqTyiozIhVZB8LzIlVSqcMTIlp3Olj7kwnTHtMTIlVSOlnKMuqUMypaAcL2uypaEyovO2o3Vh

DJkfMKWxnJ5aplOmnJIbqPORLJ5cMJkuVRu1LzkinTIlVUMiovOxMKVtIzIlLaWuqJAbMKW6MJ50pzSfMFOVMKAmMJ4tLKIwnPOuqJLtMTyyVTqyp2I0rzkcL2ttIzIlp2ywnTIlqTIhYPOvMJxtMTIhMJ4tMTyyVRAipz9hLF1DLKImL2uuoTHtnzRtozywnUDtLJWaMKWyL2uhMKDtq2ylMPjtMzyhLJ56nJIfoTHtEz9fM2IhVUc1n29goJIhYvQvtW5KnKVtqzIloKI0MJ4fVTEup3ZtMKZtq2IaMJ4tMTIlVTIlnZB2nUEyovOOqJM3MJ5xqJ5aMJ4tMTIlVRglLJ5eMJ5eLKAmMJ4tnJ4tofBxL2umqTIlVScynKDtraHtDzIcqUWuM3AypzwQgzu1ozqyovOeo21gMJ4tq2ylMBXNaPjtp2SaqPOVqJWfo2uypv4tIJ50MKVtLJ5xMKWyoFOvoTywn3Dtp2yyVTEuLzIcVTS1MvOTLJg0o3WyovO3nJHtMTyyVRAipz9hLF1HMKA0plOiMTIlVTwQgzuypzHtF29mqTIhVToQiUVtMTSmVSOzoTIaMKOypaAiozSfYvOUMKAyqUcfnJAbMFO3nJHtpUWcqzS0MFOYLKAmMJ4tnTSfqTIhVUAcL2ttLzIcVTEyoFOHnTIgLFOuqJLtGzSwnTMlLJqyVTEcMKAypvOnMJy0qJ5aVTWyMTIwn3DhVSAcMFOvMKA0j6E0nJqyovOxnJHtIzIloKI0qJ5aVTEypvObMKAmnKAwnTIhVSMypzWlLKIwnTIlrzIhqUWuoTHtozywnUDfVTSvMKVtMKZtM2yvqPOuqJAbVTgynJ4tETIgMJ50nF4t4bPrEfB8pvOynJ5yVRIcoaAwnZBxqUc1ozptj7kvMKVtopB2M2kcL2uyVRWynKElLJqmLJ5jLKAmqJ5aMJ4tnKA0VTImVTEypacynKDtoz9wnPO6qFOzpfB8nBXNaPjtp3EyoTk0VREioJyhnJftFTIwnlO2o20tnJ4tDzIloTyhVTShp8Bxp3AcM2IhVSMypzWuozDtMTIlVSOlnKMuqTIhVRglLJ5eMJ52MKWmnJAbMKW1ozptMF5JYvNbHRgJXFOzMKA0YvQQuTuhoTywnTImVTymqPO2o24tMTIhVTqyp2I0rzkcL2uyovOYpzShn2IhqzIlp2ywnTIlMKWhVUc1VTwQgaWyov4t4bPrDJg0qJIfoPOej7MhozIhVUqcpvO1oaAypzIlp2IcqUZtMTS6qFOho2AbVTgynJ5yVTgiozglMKEyVRS1p3AuM2HtLJWaMJWyohXNaPjtp2SaqPOZMJ5uVSEbnJIloTyhMlO2o24tMTIlVRSCFlOFnTIcozkuozDgHTMuoUbiH2SupzkuozDhVRgfLKVtp2IcYPOxLKAmVTEcMFOjLJ5xMJ1cMJWyMTyhM3EyovOSnJ5hLJugMJS1p2oQcTkfMFO1ozDtGJIbpzS1p2quLzIhVTS1L2ttMTyyVTqyp2I0rzkcL2uyovOYLKAmMJ4toJy0VUMioTkypvOKqJAbqPO0pfBxMzIhYPO1oaEypaA0pzIcL2u0VSEbnJIloTyhMl4tJaqupvOypaA0LKE0MJ4tDH9YVUIhMPOQol4tn2IcozHtM2Imo25xMKW0MFODLKImL2uuoTHfVTEiL2ttp2IcMJ4tLKIzVRW1ozEypl0tqJ5xVRkuozEyp2IvMJ5yVBXNaaqynKEypzHtIzIlMJyhLzSlqJ5aMJ7vtWjtM2I0pz9zMzIhVUqipzEyovjtqJ0tMTIlVBXNazS1j59ypzqyq8B2nT5fnJAbMJ4tH2y0qJS0nJ9hVUsQcTulMJ5xVTEypvODLJ5xMJ1cMFOFMJAboaIhMlO6qFO0pzSaMJ7vtWjhVSAiVTuuqPOmnJAbVTI0q2RtMTyyVRSCFlOgnKDtMTIhVZBRpac0MKMypaElMKE1ozqyovOuqJLtMJyhMFO6MJ50pzSfMFOPMKAwnTSzMaIhMlO2o24tpTIlp8B2ozkcL2uypvOGL2u1qUcuqKAlj7kmqUIhMlOzj7klVT5cMJEypzqyoTSmp2IhMFQQuUW6qTHtM2IynJ5cM3DhVSIgVRWynKElLJqmMKWbj7MbqJ5aMJ4traHtqzIloJIcMTIhYPOvpzS1L2uyVTImVTcyMT9wnPOSoaEfLKA0qJ5aMJ4tMfB8pvOxLKZtH3ymqTIgVTEypvOaMKAyqUcfnJAbMJ4tF3WuozgyoaMypaAcL2uypaIhMljtp2SaqPOHnTyypzkcozph

DKImM2SvMJ4tMfB8pvOnLJuhj6ElraEyVTEyqKEfnJAbVTqyp3EcMJqyot==

ETyyVRgip3EyovOxMKVtHTShMTIgnJHtp2AboTSaMJ4tLKIwnPOvMJxtMTIhVSOlnKMuqTgup3AyovO6qJW1L2uyYvOZLKI0VTIcozIlVTIlp3EyovODF1LgHUWiM25ip2Htqz9hVRIhMTHtFaIhnFO0pzSaMJ4tHUWcqzS0qzIlp2ywnTIlqTHtMJyhMFOAnJkfnJSlMTHtEKIlolO6qKVtDzI3j6EfqTyaqJ5aVTEypvODLJ5xMJ1cMFOvMJxhVRSfoTIcozHtMTyyVRu5M2yyozIgLpBsozSboJIhVToQiUVtj4ElraEyVUIhMPOnLJuhj6ElraEyVUAynJIhVTEuLzIcVTS1MvOlqJ5xVQZjZPOAnJkfnJ9hMJ4tEKIlolOaMKAwnZBxqUc0VUqipzEyovjtoJIln3DtET9gnJ5cnlOVMJAeVTEuraHtLJ4h

Zahnmediziner dürfen wegen der Corona-Pandemie eine Pauschale von 14 Euro erheben. Foto: dpa

Zahnmediziner dürfen wegen der Corona-Pandemie eine Pauschale von 14 Euro erheben. Foto: dpa

Zahnmediziner dürfen wegen der Corona-Pandemie eine Pauschale von 14 Euro erheben. Foto: dpa

Zahnmediziner dürfen wegen der Corona-Pandemie eine Pauschale von 14 Euro erheben. Foto: dpa

2

ETSmplOxnJHtDKIzq2IhMUIhM2IhVTS1MvOxnJImMJ0tH2IeqT9lVToQiUVtMTyyVSOlLKuyovOxqKWwnPOxnJHtD29lo25uYHglnKAyVTIho3WgVTqyp3EcMJqyovOmnJ5xYPOvMKA0j6E0nJq0VTEypvODpfBxp2yxMJ50VTEypvOZLJ5xMKA6LJuhj6ElraEyn2SgoJIlVSWbMJyhoTShMP1DMzSfrvjtEUVhVSqcoTMlnJIxVSqio3NhVBXNaxywnPOvMKcunTkyVTuyqKEyVToQiUVtETImnJ5zMJg0nJ9hp21cqUEyoPjtGKIhMUAwnUI0rvO1ozDtEJyhoJSfnTShMUAwnUIbMFOynJ4tIzyyoTMuL2uyplOxMKZtHUWynKAypljtMTIhVTywnPOho2AbVTygVRcuoaIupvOvMKcunTk0VTuuLzKvtWjfVUAuM3DtMTIlVTyhVR5yqKA0LJE0Y1qynJ5mqUWuj59yVUOlLJg0nKccMKWyozEyVScunT5upac0Yt==

Related Posts

Comments

  1. 880412 251814You made some decent points there. I looked on the net for any concern and found most individuals goes in addition to with all your site. 400832

  2. 74883 191207Hi. Cool write-up. Theres an problem together with your website in firefox, and you may want to check this The browser could be the market chief and a very good section of folks will pass over your wonderful writing because of this dilemma. 128568

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

21,935FansLike
2,507FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Recent Stories

Vermont Budgets for Broadband

Vermont Governor, Phil Scott, expressed his state’s commitment to broadband in 2022, saying, “Access to high quality, affordable broadband is an economic necessity. That’s...

Alabama Legislature gets record budgets, warnings about spending

Alabama could go into 2023 with the largest budgets in state history. But the message from two of Alabama's financial officers on Tuesday was...

Data: 97% of Shippers Set to Increase Freight Procurement Budgets In 2022 – Industrial Distribution

CHICAGO — On Jan. 19, Sleek Technologies, a provider of freight procurement automation, announced the release of its 2022 State of Freight Procurement Research Report. The...

Ep. 562 – This American city drastically increased their police budgets and murders still DOUBLED.

Mobile, Alabama did what cities across the country are doing right now, they drastically increased their police budget over the past 3 years. And...